Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi , z dnia 27 czerwca 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

05-07-2011
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.


Imię
i nazwisko/firma Akcjonariusza -------------------------- Alicja Wiaderek

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ-------------------1.080.370
w dniu 28.06.2011 r.

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych -----------------1.080.370
na ZWZ w dniu 28.06.2011 r.

Udział % w liczbie głosów na ZWZ ------------------------99,78%
w dniu 28.06.2011 r.

Udział % w ogólnej liczbie głosów ------------------------48,02%Imię
i nazwisko/firma Akcjonariusza---------------------------Wanda Jabłońska

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ-------------------2.400
w dniu 28.06.2011 r.

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych------------------2.400
na ZWZ w dniu 28.06.2011 r.

Udział % w liczbie głosów na ZWZ-----------------------0,22%
w dniu 28.06.2011 r.

Udział % w ogólnej liczbie głosów------------------------0,10%  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu