Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

05-07-2019 19:49:58 | Bieżący | EBI | 14/2019
Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, o oczywistej omyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego EBI 13/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku.
Omyłka polega na użyciu w drugim akapicie raportu słowa „Nadzwyczajnym” zamiast „Zwyczajnym”.
Poniżej poprawna treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 27 czerwca 2019 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:

GREEN-NANOTECH VENTURES Sp. z o. o., której przysługiwało 5 000 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,24 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 15,24 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu