Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu rocznego 01CYBERATON S.A. za rok obrotowy 2018 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

23-08-2019 16:12:04 | Roczny | EBI | 10/2019
Zarząd 01CYBERATON S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości
raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2018, wraz z załącznikami, to
jest:
1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2018;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2018;
3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2018;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018.
5/Oświadczenia Zarządu
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr
3
Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect"

  • Marzenna Aleksandrowicz - Prezes zarządu


Załączniki:

spółki zależne.pdf

sprawozdanie finansowe.pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego Rewidenta.pdf

Sprawozdanie Zarządu.pdf

Oświadczenia.pdf