Raporty Spółek ESPI/EBI

Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

28-08-2019 16:24:05 | Bieżący | ESPI | 30/2019
oRB_ASO: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem

PAP
Data: 2019-08-28

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej jako: Spółka, Emitent_ w nawiązaniu do raportu nr 16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., dotyczącego zawarcia umowy pożyczki _dalej jako: Umowa_ pomiędzy Emitentem a Polskim Holdingiem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej jako: Pożyczkodawca_, niniejszym informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2019 r. Spółka dokonała spłaty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami wynikającymi z zapisów Umowy.

Emitent dokonał jednorazowej spłaty całkowitej wartości udzielonej pożyczki pieniężnej w wysokości 1.700.000,00 zł _słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych_, wraz z przysługującymi Pożyczkodawcy odsetkami wynikającymi z Umowy, wynoszącymi 14,00% _słownie: czternaście procent_ brutto w skali roku. Spółka zobowiązana była do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 8 września 2019 r. Pożyczka została spłacona przelewem bankowym.

Pożyczkodawca na dzień udzielenia pożyczki oraz na dzień przekazania niniejszego raportu jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta oraz jednocześnie podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość Umowy pożyczki, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki. Przedmiotowa informacja potencjalnie może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-08-28
Rok biezacy 2019
Numer 30
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.