Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

02-10-2019 19:26:08 | Bieżący | ESPI | 29/2019
oRB_ASO: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

PAP
Data: 2019-10-02

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. _dalej Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 01. października 2019 roku otrzymał od spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie informujące o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że:

- w dniu 24.09.2019 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. na podstawie transakcji dokonanych na rynku NewConnect zbyła łącznie 79.600 szt. Akcji Serii A Spółki, które stanowią 0,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 79.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w wyniku powyższych transakcji spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. zmniejszyła stan dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- przed wyżej wymienioną transakcją Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała bezpośrednio łącznie 11.688.500 szt. Akcji Serii A i Serii B Spółki, stanowiących 35,63% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 11.688.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 35,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

- po transakcji z dnia 24.09.2019 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała łącznie 11.608.900 szt. Akcji Serii A i Serii B Spółki, które stanowią 35,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 11.608.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 35,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A. ENERGIA ODNAWIALNA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Sektor ENERGIA ODNAWIALNA
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-10-02
Rok biezacy 2019
Numer 29
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.