Raporty Spółek ESPI/EBI

Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

12-12-2019 17:08:31 | Bieżący | ESPI | 43/2019
oRB_ASO: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem

PAP
Data: 2019-12-12

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako: Spółka, Emitent, w nawiązaniu do informacji zawartych w treści raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 z dnia 28 marca 2019 r., dotyczącego zawarcia umów pożyczek pomiędzy Emitentem a spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako: Pożyczkodawca, niniejszym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2019 r. Spółka dokonała terminowej spłaty kolejnej z pożyczek wraz z odsetkami wynikającymi z zapisów Umowy. Przedmiotowa pożyczka określona została w treści ww. raportu bieżącego jako "Pożyczka 2".

Emitent dokonał jednorazowej spłaty całkowitej wartości udzielonej pożyczki pieniężnej w wysokości 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych, wraz z przysługującymi Pożyczkodawcy odsetkami wynikającymi z Umowy, wynoszącymi 12,00% słownie: dwanaście procent brutto w skali roku. Spółka zobowiązana była do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. Pożyczka została spłacona przelewem bankowym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego kwota zadłużenia Spółki z tytułu ostatniej z pozostałych pożyczek będących przedmiotem raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 z dnia 28 marca 2019 r. wynosi 110.000,00 zł słownie: sto dziesięć tysięcy złotych. Termin spłaty pozostałej pożyczki przypada na 27 grudnia 2019 r. Emitent przekaże stosowny raport bieżący w momencie dokonania spłaty.

Pożyczkodawca na dzień udzielenia pożyczki oraz na dzień przekazania niniejszego raportu jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta oraz jednocześnie podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość pożyczki, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki. Przedmiotowa informacja potencjalnie może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-12-12
Rok biezacy 2019
Numer 43
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.