Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana daty ostatniego dnia notowania praw poboru akcji serii L APIS Spółka Akcyjna (PLHMSG000019)

10-02-2011 18:55:23 | Bieżący | EBI | 17/2011
Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 10 lutego 2011 r. ponownie został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 14.195.000 (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L HMSG S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Wnioskowanym dniem ostatniego notowania praw poboru akcji serii L jest 01 marca 2011 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bartłomiej M. Matusiak - Prezes Zarządu