Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2019 dotyczącego podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

27-01-2020 19:41:03 | Bieżący | EBI | 2/2020
Zarząd Termo2Power S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego EBI nr 9/2019 z dnia 21 maja 2019 r. dotyczącego podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego (dalej „Raport”).

W Raporcie nie zawarto informacji, że podpisana umowa z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego obejmuje również przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Wobec powyższego, pełna, skorygowana treść raportu bieżącego EBI nr 9/2019 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 20 maja 2019 r. zawarł z Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz za rok obrotowy 2019.

Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3907.”
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu