Raporty Spółek ESPI/EBI

Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

04-02-2020 16:39:45 | Bieżący | ESPI | 6/2020
oRB_ASO: Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe

PAP
Data: 2020-02-04

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-04
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej: "Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 47/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _podmiotem dominującym nad Emitentem, dalej: "Cedent"_ porozumienia w sprawie ustalenia na dzień 30 września 2020 r. nowego, przedłużonego terminu zapłaty za wierzytelności pożyczkowe _dalej: "Porozumienie z dnia 31 grudnia 2019 r."_, niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 r. Spółka dokonała na rzecz Cedenta zapłaty kwoty 0,60 mln zł _słownie: sześćset tysięcy złotych_.

O zawarciu umów cesji wierzytelności pożyczkowych oraz aneksu do jednej z nich, Spółka informowała w treści raportów bieżących ESPI nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 5/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Konstrukcja umów przewidywała, iż Emitent zobowiązany był uiścić całość ceny za wierzytelności pożyczkowe w wysokości 2,01 mln zł _słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy złotych_.
W dniu 20 lutego 2019 r. Spółka uiściła na rzecz Cedenta kwotę 0,60 mln zł _słownie: sześćset tysięcy złotych_, odpowiadającą 30% _słownie: trzydzieści procent_ całości ceny, o czym poinformowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Wraz z zapłatą pierwszej transzy ustalone zostało, iż pozostałą kwotę Spółka zobowiązana jest uiścić do dnia 31 grudnia 2019 r.
W dniu 31 grudnia 2019 r. Spółka dokonała na rzecz Cedenta zapłaty kwoty 0,50 mln zł _słownie: pięćset tysięcy złotych_. Pomiędzy Emitentem a Cedentem ustalone zostało, iż zapłata pozostałej części ceny za nabyte aktywa, tj. 0,91 mln zł _słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych_, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.
W dniu 4 lutego 2020 r. Spółka dokonała na rzecz Cedenta zapłaty kwoty 0,60 mln zł _słownie: sześćset tysięcy złotych_, w związku z czym Spółka zobowiązana jest uiścić na rzecz Cedenta pozostałą część ceny za aktywa w kwocie 0,31 mln zł _słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych_ do dnia 30 września 2020 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na istotną wartość wierzytelności objętych umowami cesji, potencjalnie znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Dokonanie zapłaty wcześniej niż w uprzednio deklarowanym przez Emitenta terminie stanowi również istotną zmianę w stosunku do wcześniej przekazywanych przez Spółkę publicznie informacji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-02-04
Rok biezacy 2020
Numer 6
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.