Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

25-02-2020 17:48:14 | Bieżący | EBI | 3/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2020 r. pomiędzy Emitentem a CGS – AUDYTOR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr ewidencyjnym 541) doszło do obustronnego podpisania umowy dotyczącej zlecenia CGS – AUDYTOR sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdań finansowego Emitenta za 2019 rok obrotowy oraz 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu