Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

09-03-2020 17:05:45 | Bieżący | ESPI | 10/2020
oRB_ASO: Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem

PAP
Data: 2020-03-09

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-09
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w dniu 9 marca 2020 r. pomiędzy Emitentem a Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Pożyczkodawca"_ doszło do zawarcia umowy, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki istotnej wartości w kwocie 500.000,00 zł _słownie: pięćset tysięcy złotych_.

Oprocentowanie wynikające z umowy pożyczki zostało określone na 12% _słownie: dwanaście procent_ brutto w skali roku. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 9 marca 2021 r., co nastąpi w formie jednorazowej spłaty całkowitej jej wartości wraz z przysługującymi Pożyczkodawcy odsetkami . Pożyczka udzielona została na cel finansowania bieżącej działalności Emitenta.

Pożyczkodawca na dzień przekazania niniejszego raportu jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta oraz jednocześnie podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego łączna wartość pożyczek udzielonych Emitentowi przez Pożyczkodawcę wynosi 1.495.000,00 zł _słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość umowy pożyczki, a także z uwagi na potencjalny wpływ opisywanego zdarzenia na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki. Przedmiotowa informacja potencjalnie może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-09 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-03-09
Rok biezacy 2020
Numer 10
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.