Raporty Spółek ESPI/EBI

Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)

20-03-2020 21:27:15 | Bieżący | ESPI | 6/2020
oRB_ASO: Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta

PAP
Data: 2020-03-20

Firma: HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020 KNF
Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Emitent", "Spółka"_ w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 poniżej przedstawia podsumowanie analizy Emitenta dotyczącej wpływu ww. wydarzeń na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy kapitałowej Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie ma możliwości precyzyjnego określenia ostatecznych skutków jakie przyniesie ekspansja koronawirusa z uwagi na dynamiczną sytuacje, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, co będzie miało wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jednakże poniżej przedstawia analizę w zakresie kluczowych obszarów działalności, co do których Emitent dokonał możliwej na ten moment analizy:
1.czasowe zawieszenie wynajmu apartamentów oferowanych przez Emitenta: mając na uwadze obowiązujące zagrożenie epidemiologiczne, Emitent czasowo zawiesił wynajem apartamentów, co będzie miały wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
2.współpraca z kontrahentami i instytucjami finansującymi: Emitent obserwuje obecnie . opóźnienia w kontakcie i procesowaniu złożonych wniosków kredytowych i leasingowych, niektóre z hurtowni i sklepów branżowych zawiesiły działalność, co utrudnia dostęp do materiału i poszczególnych produktów. Na tą chwilę Emitent korzysta z dotychczas zgromadzonych zasobów magazynowych. Jeżeli sytuacja się nie ustabilizuje może dojść do istotnych opóźnień w realizacji poszczególnych inwestycji oraz obniżenia standardu oferowanych usług co będzie miało wpływ na wyniki finansowe przyszłych kwartałów.
3.działalność ekip remontowo-budowalnych: na chwilę obecną ekipy remontowo-budowlane nie przerwały prac. , Jeżeli jednak sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, Emitent nie wyklucza takiej możliwości. Zwieszenie działalności remontowo- budowlanej będzie skutkowało opóźnieniami w harmonogramach realizacji prac i robót budowlanych a tym samym spowoduje zmiany terminów finalizacji inwestycji i oddawania poszczególnych lokali i budynków do użytku. Będzie to miało wpływ na wyniki finansowe przyszłych kwartałów.
6.umowy przedwstępne zawierane z klientami: posiadają stosowne klauzule, które umożliwiają w szczególnych sytuacjach niezależnych od Emitenta opóźnienie terminu wydania danego lokalu i zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji. Dzięki temu Emitent identyfikuje e w chwili obecnej jedynie zagrożenie opóźnienia wpływu planowanych przychodów a nie ich całkowity brak.
7.obligacje: na dzień publikacji raportu Emitent nie widzi zagrożenia dot. wypłaty odsetek z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy Emitenta Niezależnie od ww. okoliczności, a także wskazanego wpływu zagrożenia epidemiologicznego na działalność Emitenta i jego sytuacje finansową, Emitent szacuje, że jeżeli obecna sytuacja i zalecenia w kraju się utrzymają bądź zostaną rozszerzone może dojść do spadku cen na rynku nieruchomości, co da Emitentowi możliwość nabycia atrakcyjnych nieruchomości po niższej cenie niż szacował na początku roku.

W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ww. informacji, Emitent niezwłocznie przekaże informację w ramach raportu bieżącego ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
HORNIGOLD REIT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-005 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołaja Kopernika 6
_ulica_ _numer_
+48 720 811 844
_telefon_ _fax_
hornigold@hornigold.pl www.hornigoldreit.pl
_e-mail_ _www_
527-262-97-14 142416650
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Kamil Kita Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta HORNIGOLD REIT S.A.
Tytul Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-005
Miasto Katowice
Ulica Mikołaja Kopernika
Nr 6
Tel. +48 720 811 844
Fax
e-mail hornigold@hornigold.pl
NIP 527-262-97-14
REGON 142416650
Data sporzadzenia 2020-03-20
Rok biezacy 2020
Numer 6
adres www www.hornigoldreit.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.