Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

12-05-2020 20:01:58 | Bieżący | EBI | 8/2020
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: („Spółka”, "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku (dot. harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2020) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 roku.

Termin publikacji ww. raportu miał przypadać na dzień 15 maja 2020 r., jednakże w wyniku ww. zmiany nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 roku zostaje ustalony na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Powyższa zmiana podyktowana jest utrzymującymi się ograniczeniami związanymi z koronawirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19, w wyniku których utrudniony jest proces kompletowania i przepływu dokumentacji finansowej, również w ramach podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie księgowości Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta, tj. Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. . Tym samym niemożliwie jest sporządzenie skonsolidowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 roku w pierwotnie zakładanym terminie.

Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku pozostaje bez zmian, tj. jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu