Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członka Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

15-05-2020 20:42:12 | Bieżący | EBI | 10/2020
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Konrada Mroczka (raport bieżący EBI nr 12/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku), w dniu 15 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Panią Teresę Zielińską w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu