Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

19-05-2020 18:57:05 | Bieżący | ESPI | 15/2020
oRB_ASO: Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem

PAP
Data: 2020-05-19

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, iż w dniu 19.05.2020 r., w toku prac związanych z procesem sporządzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok obrotowy zidentyfikował fakt, iż w dniach 19 października 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. pomiędzy Emitentem, a podmiotami powiązanymi z Emitentem poprzez osobę Pana Jakuba Suchanka _Prezesa Zarządu Emitenta_ doszło do zawarcia transakcji zakupu oraz następnie sprzedaży aktywów w postaci papierów wartościowych podmiotu z branży finansowej _"Aktywa"_, co opisuje bieżący raport, opublikowany po wymaganym terminie.

W dniu 19 października 2019 r. pomiędzy Emitentem a podmiotem powiązanym z Emitentem doszło do zawarcia transakcji, w wyniku której Emitent nabył Aktywa za kwotę 735.140,00 zł _słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści złotych_. Aktywa nabyte zostały celem osiągnięcia zysku z tytułu ich późniejszej sprzedaży.
W wyniku zmian w otoczeniu rynkowym podmiotu, którego papiery wartościowe nabyła Spółka, wartość rynkowa Aktywów uległa zmniejszeniu. Celem ograniczenia straty, w dniu 31 grudnia 2019 r. Emitent dokonał sprzedaży Aktywów za kwotę 341.315,00 zł _słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta piętnaście złotych_. Również transakcja, w której Emitent występował w roli strony zbywającej papiery wartościowe zawarta została z podmiotem powiązanym z Emitentem, natomiast był to inny podmiot, niż ten od którego Spółka nabyła przedmiotowe Aktywa.

Zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości wpływ powyższych transakcji powinien zostać uwzględniony w danych finansowych Spółki za IV kw. 2019 r., a także w efekcie również w danych finansowych Spółki za I kw. 2020 r.
W odniesieniu do danych finansowych zaprezentowanych w raporcie okresowym za IV kw. 2019 r. ujęcie powyższych transakcji będzie miało znaczący wpływ w szczególności na:
1_ zwiększenie przychodu netto ze sprzedaży towarów i materiałów o kwotę 341.315,00 zł, tj. z poziomu 4 910 808,17 zł do poziomu 5 252 123,17 zł;
2_ zmniejszenie zysku netto o kwotę 393.825,00, tj. z poziomu 18 723,76 zł do poziomu _375 101,24_ zł
W odniesieniu do danych finansowych zaprezentowanych w raporcie okresowym za I kw. 2020 r. ujęcie powyższych transakcji będzie miało znaczący wpływ w szczególności na:
1_ zwiększenie należności krótkoterminowych o kwotę 341.315,00 zł, tj. z poziomu 4 916 812,86 zł do poziomu 5 258 127,86 zł;
2_ zmniejszenie zysku z lat ubiegłych o kwotę 393.825,00 zł, tj. z poziomu 14 620,75 zł do poziomu _379 204,25_ zł;Fakt zaistnienia powyższych transakcji Zarząd Emitenta zidentyfikował w dniu 19.05.2020 r., tj. po publikacji raportów okresowych za IV kw. 2019 r. oraz I kw. 2020 r. Ponieważ wpływ powyższych transakcji będzie mieć istotny wpływ na zaprezentowane w ww. raportach okresowych, Zarząd Emitenta informuje, iż w niezwłocznym terminie sporządzi oraz przekaże we właściwym dla Emitenta trybie korektę raportów okresowych za ww. okresy sprawozdawcze.

Wartość Aktywów w obu wyżej wymienionych transakcjach w momencie ich zawarcia spełniała kryterium istotności zdefiniowane jako 20% wartości kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, w związku z czym informacje o nich powinny zostać przekazane do wiadomości publicznej niezwłocznie po zawarciu poszczególnych transakcji, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż w wyniku nieumyślnego przeoczenia w odniesieniu do powyższych transakcji niedochowany został niezwłoczny termin przekazania informacji poufnej. Wiedzę o tym fakcie Zarząd Emitenta powziął w dniu 19.05.2020 r. i niezwłocznie przystąpił do ujawnienia informacji o zawartych transakcjach. Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, iż powyższe naruszenie ma charakter incydentalny oraz deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na chęć zachowania przejrzystości i kompletności informacji przekazywanych przez Emitenta do wiadomości publicznej oraz fakt, iż może mieć ono istotny wpływ na kształtowanie się i ocenę przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki. Przedmiotowa informacja może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Wrocław
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-05-19
Rok biezacy 2020
Numer 15
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.