Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

18-08-2020 16:04:58 | Bieżący | ESPI | 26/2020
oRB_ASO: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych

PAP
Data: 2020-08-18

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. doszło do obustronnego podpisania umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Grupa River sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu _"Inwestor"_. Powyższe umowa dotyczy zlecenia Spółce przez Inwestora realizacji prac budowlanych polegających na wykonaniu, dostawie oraz montażu elementów prefabrykowanych przeznaczonych do wykorzystania w konstrukcji budynków mieszkalnych. Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w nowoprzyjętą strategię rozwoju Spółki przedstawioną w treści raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., która zakłada dostarczanie kompleksowych rozwiązań deweloperskich. Powyższa umowa jest pierwszym znaczącym kontraktem pozyskanym przez Emitenta w ramach działalności w nowej branży, co potwierdza właściwe zidentyfikowanie niszy rynkowej oraz skuteczność Emitenta we wdrażaniu nowego modelu biznesowego.

W zakresie realizacji powyższej umowy Emitent współpracować będzie z biurem architektoniczno-konstrukcyjnym Prefa – Studio sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu oraz producentem prefabrykowanych Prefa – Bud sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Jest to pierwsze wspólne przedsięwzięcie Emitenta oraz wskazanych powyżej podmiotów, docelowo zakładana jest ścisła i długoterminowa współpraca w zakresie realizacji podobnych projektów.

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji powyższej umowy ustalone zostało na kwotę 1.100.000,00 zł _słownie: jeden milion sto tysięcy złotych_ netto, przy czym może być ono zwiększone w wyniku zlecenia Spółce przez Inwestora dodatkowego zakresu prac. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach, wraz z zakończeniem kolejnych etapów budowy. Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planowane jest na koniec listopada 2020 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotny jej wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-18 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-08-18
Rok biezacy 2020
Numer 26
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.