Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-08-2011 12:11:34 | Bieżący | EBI | 5/2011
Zarząd Spółki BIOGENED S.A. powziął wiadomość, iż na mocy Uchwały nr 1078/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki BIOGENED S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda:
- 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii A,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,
- 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii D.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu