Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

03-09-2020 20:00:43 | Bieżący | ESPI | 32/2020
oRB_ASO: Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.

PAP
Data: 2020-09-03

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-03
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący ESPI nr 31/2020 z dnia 3 września 2020 r. przekazany został w oparciu o niepoprawną podstawę prawną, w związku z czym przekazuje korektę ww. raportu. Zarząd Emitenta zaznacza jednocześnie, iż treść powyższego raportu nie uległa żadnym zmianom i w brzmieniu przed oraz po korekcie przedstawia się następująco:

"Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w okresie od 27 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r. pomiędzy Emitentem a Prefa-Studio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Prefa-Bud sp. z o.o. _spółkami zależnymi od Emitenta, w których Emitent posiada po 100,00% udziału w kapitale zakładowym_, zawarte zostały umowy pożyczek, których celem jest finansowanie bieżącej działalności powyższych podmiotów.

Łączna wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz Prefa-Bud sp. z o.o. wynosi 340.000,00 zł _słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych_, na które składają się:
- pożyczka o wartości 40.000,00 zł _słownie: czterdzieści tysięcy złotych_ z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- pożyczka o wartości 100.000,00 zł _słownie: sto tysięcy złotych_ z dnia 1 września 2020 r.,
- pożyczka o wartości 200.000,00 zł _słownie: dwieście tysięcy złotych_ z dnia 3 września 2020 r.

Ponadto Emitent w dniu 3 września 2020 r. udzielił pożyczki o wartości 50.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych_ na rzecz Prefa-Studio sp. z o.o.

Oprocentowanie wszystkich powyższych pożyczek określone zostało na 7,2% _słownie: siedem i dwie dziesiąte procenta_ brutto, natomiast prowizja za udzielenie pożyczki na 5,8% _słownie: pięć i osiem dziesiątych procenta_ brutto. Termin spłaty wszystkich powyższych pożyczek określony został na 12 miesięcy od dnia zawarcia poszczególnych umów pożyczek.

Spłata pożyczki nastąpi w formie jednorazowej spłaty lub wzajemnego potrącenia wierzytelności pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczącą wartość umów pożyczek, istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-03 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek
2020-09-03 Danuta Senger Wiceprezes Zarządu Danuta Senger


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-09-03
Rok biezacy 2020
Numer 32
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.