Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku. Tech Invest Group Spółka Akcyjna (PLPBLIA00012)

14-03-2011 16:36:19 | Bieżący | EBI | 16/2011
Zarząd Public Image Advisors S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku:


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta

Nastroje inwestorów w lutym 2011 r., odzwierciedlające się w dynamicznych zmianach kursów giełdowych w tym okresie, nie dają jednoznacznej odpowiedzi w kwestii kierunku w którym będzie podążał w najbliższych miesiącach rynek. Część analityków widzi tu początek głębszej korekty, zapowiadanej już od dłuższego czasu, które spowoduje osłabienie koniunktury na świecie i będzie miało trwały charakter przez co najmniej kilka kolejnych miesięcy. Inni analitycy postrzegają obecne zawirowania jako tymczasową korektę, która nie zagraża obecnej hossie.

Ilość spółek, które ubiegają się o upublicznienie na rynku NewConnect jak i na rynku regulowanym, w dalszym ciągu jest znacząca. W miesiącu lutym odnotowano 11 debiutów na rynku NewConnect oraz 3 debiuty na rynku regulowanym. Zwiększająca się ilość podmiotów publicznych jest dla Emitenta bardzo pozytywnym sygnałem, gdyż dzięki powyższym faktom rośnie zapotrzebowanie na usługi w zakresie PR i IR, które stanowią o największych przychodach Spółki.


2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

Raporty EBI
2011-02-24 - Podwyższenie kapitału zakładowego Financea sp. z o.o. i objęcie udziałów
2011-02-15 - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza
2011-02-14 - Raport miesięczny za styczeń 2011 roku
2011-02-14 - Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku
2011-02-09 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Public Image Advisors S.A. na dzień 7 marca 2011 r.
2011-02-07 - Zmiana adresu Emitenta

Raporty ESPI
2011-02-15 - zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza
2011-02-09 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Public Image Advisors S.A. na dzień 7 marca 2011 r.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem

W dniu 23 lutego 2011 r. Zarząd Emitenta dokonał inwestycji w spółkę Financea sp. z o.o. poprzez objęcie 2.700 nowych udziałów za łączną kwotę 270.000 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach przedmiotowej emisji, Spółka będzie posiadała udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa na poziomie ok. 19,6%. Powyższa inwestycja pozwoli na dywersyfikację działalności Emitenta.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego

7 marca 2011 r. - nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki

W związku z reorganizacją pracy nowego, powołanego w dniu 7 marca 2011 r. Zarządu Spółki oraz spiętrzenia obowiązków związanych z koniecznością wdrożenia się w bieżące sprawy Spółki, spotkanie z inwestorami planowane wcześniej na dzień 17 marca 2011 r., odbędzie się w terminie późniejszym.


Podstawa prawna:
pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Przemysław Buszko - Prezes Zarządu


Załączniki:

2011 03 14 - RB - raport miesięczny za miesiąc luty 2011 r