Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

24-08-2011 14:14:55 | Bieżący | EBI | 7/2011
Zarząd Spółki BIOGENED S.A. informuje, iż dnia 23 sierpnia 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1101/2011, w której postanawia:
1. określić dzień 31 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BIOGENED S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBIOGN00018";
2. notować akcje, o których mowa w pkt. 1 na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIOGENED" i oznaczeniem "BGD".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu