Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

18-09-2020 13:02:19 | Bieżący | ESPI | 29/2020
oRB_ASO: Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.

PAP
Data: 2020-09-18

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2020 oraz 27/2020, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 17 września 2020 r. przez Emitenta umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie _"Klient"_ na realizację zadania polegającego na przygotowaniu projektu, dostawie, montażu, podłączeniu do istniejących sieci ciepłowniczych i elektrycznych, rozruchu i serwisowaniu instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji o mocy 600 kW o wartości zamówienia 4 130 000,00 zł netto _"Umowa"_
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu Umowy została określona w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie Emitenta składanych w ramach publicznego zapytania ofertowego przez Emitenta w odpowiedzi na ogłoszenie Klienta.
Zgodnie z zapisami Umowy Emitent udziela Klientowi 60-miesięcznej gwarancji na każdą maszynę lub urządzenie dostarczone w ramach Umowy, na zasadach wskazanych w Umowie.
W terminie 14 dni od zawarcia Umowy na podstawie faktury proforma wystawionej przez Emitenta, tytułem zaliczki na poczet Umowy Klient uiści na rzecz Emitenta kwotę 1 239 000,00 zł netto stanowiącą 30% wartości zamówienia.
Pozostała kwota wartości zamówienia zostanie uregulowana przez Klienta po podpisaniu protokołu odbioru projektu zarówno przez Emitenta jak i Klienta.
Zgodnie z zapisami Umowy, gwarancja wynosząca 10% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego tj. 507.990,00 zł, o zapłacie której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2020 zostanie zwrócona Emitentowi w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru zarówno przez Emitenta jak i Klienta.
Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, Emitent przeniesie na Klienta autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej wykonanych przez Emitenta w ramach realizacji Umowy.
Umowa definiuje przypadki, w których Emitent będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Klienta a także przypadki, w których Emitentowi będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od Umowy.
Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o otrzymaniu ww. zaliczki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-09-18
Rok biezacy 2020
Numer 29
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.