Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

24-09-2020 20:00:58 | Bieżący | ESPI | 31/2020
oRB_ASO: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

PAP
Data: 2020-09-24

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-24
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2020 z 17 kwietnia 2020 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 19/2020 z 8 lipca 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 23 września 2020 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie _"NCBiR"_ jako instytucja pośredniczącą umowy o dofinansowanie projektu Opracowanie technologii High Definition Water System _HDWS_ realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity _"Projekt"_ w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego _"Umowa"_.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 482 163,25 zł, przy czym dofinansowanie opiewa na kwotę nie przekraczającą 1 130 568,08 zł. Płatność dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosków o płatność składanych przez Spółkę w określonych terminach, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy.

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 2021-01-01 i kończy się w dniu
2023-06-30.

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na czas realizacji Projektu oraz warunkiem wypłaty dofinansowania, jest wystawienie i wniesienie przez Spółkę weksla in blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie" z podpisem notarialnie poświadczonym, albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez NCBiR wraz z deklaracją wekslową.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać przyczyny, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana. Pozostałe warunki wynikające z powyższej Umowy, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-24 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2020-09-24 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax --------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2020-09-24
Rok biezacy 2020
Numer 31
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.