Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

09-10-2020 19:13:25 | Bieżący | ESPI | 37/2020
oRB_ASO: Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem

PAP
Data: 2020-10-09

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w okresie od 22 września 2020 r. do 9 października 2020 r. pomiędzy Emitentem a Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _podmiotem dominującym nad Emitentem, dalej jako: "Pożyczkodawca"_ doszło do zawarcia umów, w wyniku których Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczek o łącznej wartości w kwocie 495.000,00 zł _słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_, na które składają się:
- pożyczka o wartości 110.000,00 zł _słownie: sto dziesięć tysięcy złotych_ z dnia 22 września 2020 r.,
- pożyczka o wartości 55.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_ z dnia 28 września 2020 r.,
- pożyczka o wartości 120.000,00 zł _słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych_ z dnia 29 września 2020 r.,
- pożyczka o wartości 100.000,00 zł _słownie: sto tysięcy złotych_ z dnia 7 października 2020 r.,
- pożyczka o wartości 110.000,00 zł _słownie: sto dziesięć tysięcy złotych_ z dnia 9 października 2020 r.

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego całkowita łączna wartość udzielonych Emitentowi pożyczek przez Pożyczkodawcę wynosi 495.000,00 zł _słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_.

Oprocentowanie wszystkich powyższych pożyczek określone zostało na 7,2% _słownie: siedem i dwie dziesiąte procenta_ brutto, natomiast prowizja za udzielenie pożyczki na 4,8% _słownie: cztery i osiem dziesiątych procenta_ brutto. Termin spłaty wszystkich powyższych pożyczek określony został na 12 miesięcy od dnia zawarcia poszczególnych umów pożyczek. Spłata pożyczki nastąpi w formie jednorazowej spłaty lub wzajemnego potrącenia wierzytelności pomiędzy Pożyczkodawcą, a Emitentem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przekroczenie przez wartość udzielonych Spółce pożyczek stosowanego przez Emitenta kryterium umowy znaczącej, istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek
2020-10-09 Danuta Senger Wiceprezes Zarządu Danuta Senger


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-10-09
Rok biezacy 2020
Numer 37
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.