Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii L i dokonanie przydziału akcji APIS Spółka Akcyjna (PLHMSG000019)

16-03-2011 15:58:34 | Bieżący | EBI | 27/2011
Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii L i dokonaniu przydziału akcji:

1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 14 lutego 2011 r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 7 marca 2011 r.;
2) data przydziału akcji: 16 marca 2011 r.;
3) liczba akcji objętych subskrypcją: do 7.997.183;
4) stopa redukcji: brak;
5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 650 000;
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,15 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 140 inwestorów na podstawie praw poboru (zapisy podstawowe); 53 inwestorów na podstawie złożonych zapisów dodatkowych; 3 inwestorów na podstawie zapisów w oparciu o zaproszenia Zarządu;
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 140 inwestorów na podstawie praw poboru (zapisy podstawowe); 53 inwestorów na podstawie złożonych zapisów dodatkowych; 3 inwestorów na podstawie zapisów w oparciu o zaproszenia Zarządu;
9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 80 850 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 50 850 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30 000 zł;
d) promocji oferty: 0 zł. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bartłomiej M. Matusiak - Prezes Zarządu