Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B PREFA GROUP Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

19-10-2020 16:53:01 | Bieżący | EBI | 21/2020
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji imiennych serii B o okresie wykupu wynoszącym 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy oraz o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ("Obligacje serii B"). Łączna wartość emitowanych Obligacji serii B wynieść ma nie więcej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) przy braku minimalnego progu dojścia emisji do skutku.

Oferta Obligacja serii B realizowana będzie w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie w zakresie nowej strategii rozwoju Spółki i działalności w branży generalnowykonawczej, projektowej, konstrukcyjnej i produkcyjnej dedykowanej przede wszystkim dla sektora b2b, w tym deweloperów oraz inwestorów. Oprocentowanie Obligacji serii B będzie mieć charakter stały i wyniesie 8% (słownie: osiem procent) w skali roku. Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych. Cena emisyjna Obligacji serii B będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł (słownie: sto złotych). Łączna liczba adresatów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji serii B będzie niższa niż 150 osób fizycznych, prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty, planowany przydział Obligacji serii B przypada na dzień 11 stycznia 2021 r., natomiast termin wykupu na dzień 11 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu
  • Danuta Senger - Wiceprezes Zarządu