Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych PREFA GROUP Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

03-11-2020 16:33:32 | Bieżący | EBI | 23/2020
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z nabyciem przez Emitenta udziałów w innych podmiotach, Spółka zaczęła podlegać obowiązkowi sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych. W związku z powyższym, począwszy od raportu okresowego za III kw. 2020 r. Emitent rozpoczyna publikację skonsolidowanych raportów okresowych.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

W rezultacie zmianie ulega harmonogram publikacji raportów okresowych Emitenta, zgodnie z którym będą one przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Emitenta - 16.11.2020 r.

Ewentualne zmiany w zakresie przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 w zw. z § 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu