Raporty Spółek ESPI/EBI

Dojście do skutku emisji obligacji serii A Prefa Group S.A. (PL71MDA00018)

10-11-2020 17:43:50 | Bieżący | ESPI | 40/2020
oRB_ASO: Dojście do skutku emisji obligacji serii A

PAP
Data: 2020-11-10

Firma: Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Dojście do skutku emisji obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż z dniem 10 listopada 2020 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł _słownie: sto złotych_ każda _"Obligacje serii A"_, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 29 września 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 19/2020 z dnia 29 września 2020 r.

W toku przeprowadzonej oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 17.280 szt. _słownie: siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sztuk_ Obligacji serii A, w związku z czym na mocy uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 r. dokonano przydziału 17.280 szt. Obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 1.728.000,00 zł _słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych_. Cena emisyjna Obligacji serii A równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł _słownie: sto złotych_ za jedną obligację. Obligacje serii A przydzielone zostały 17 inwestorom.

Obligacje serii A nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii A oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,00% _słownie: siedem procent_ w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii A wyznaczony został na dzień 10 listopada 2021 r. Obligacje serii A nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
Prefa Group S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60 - 829 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
F. Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@prefagroup.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta Prefa Group S.A.
Tytul Dojście do skutku emisji obligacji serii A
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60 - 829
Miasto Wrocław
Ulica F. Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@prefagroup.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-11-10
Rok biezacy 2020
Numer 40
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.