Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych Prefa Group S.A. (PL71MDA00018)

30-11-2020 18:08:15 | Bieżący | ESPI | 41/2020
oRB_ASO: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych

PAP
Data: 2020-11-30

Firma: Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. doszło do obustronnego podpisania umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Akropol Konstrukcje sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu _"Zamawiający"_.
Powyższa umowa dotyczy zlecenia Spółce przez Zamawiającego realizacji prac budowlanych polegających na wykonaniu, dostawie oraz montażu elementów prefabrykowanych przeznaczonych do wykorzystania w konstrukcji budynków mieszkalnych. W zakresie realizacji powyższej umowy Emitent współpracować będzie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, tj. biurem architektoniczno-konstrukcyjnym Prefa - Studio sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu oraz producentem prefabrykowanych Prefa - Bud sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w nowoprzyjętą strategię rozwoju Spółki przedstawioną w treści raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., która zakłada dostarczanie kompleksowych rozwiązań generalnowykonawczych. Powyższa umowa jest również kolejnym znaczącym kontraktem pozyskanym przez Emitenta w ramach działalności w nowej branży oraz jednocześnie kolejnym realizowanym w ramach inwestycji, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Wcześniej Spółka, wraz z podmiotami powiązanymi, realizowała w ramach powyższej inwestycji usługi podwykonawcze na zlecenie innego podmiotu, obecnie Zamawiający bezpośrednio zlecił Spółce wykonanie prac budowlanych, które ponadto obejmują szerszy zakres obowiązków i wyższe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji powyższej umowy ustalone zostało na kwotę 2.200.000,00 zł _słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych_ netto, przy czym może być ono zwiększone w wyniku zlecenia Spółce przez Zamawiającego dodatkowego zakresu prac. Wynagrodzenie płatne będzie w transzach, wraz z zakończeniem kolejnych etapów budowy. Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planowane jest na koniec lipca 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotny jej wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
Prefa Group S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60 - 829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
F. Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@prefagroup.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta Prefa Group S.A.
Tytul Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60 - 829
Miasto Poznań
Ulica F. Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@prefagroup.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-11-30
Rok biezacy 2020
Numer 41
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.