Raporty Spółek ESPI/EBI

Komunikat w sprawie otwarcia likwidacji Copernicus Capital TFI S.A. Copernicus Securities Spółka Akcyjna (PLCPRSC00012)

16-12-2020 17:08:12 | Bieżący | EBI | 21/2020
Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. („CSSA”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej działającej pod firmą Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („CCTFI”) podjęta została uchwała o otwarciu likwidacji Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zmianie nazwy CCTFI na Janus Enterprise S.A. w likwidacji.

Podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji jest wynikiem przeprowadzonego przez Copernicus Securities S.A., jako podmiotu dominującego nad CCTFI, przeglądu potencjalnych opcji strategicznych o czym CSSA informował w komunikacie nr 25/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Przedmiotowa uchwała spowodowana była decyzją o zaprzestaniu świadczenia przez grupę kapitałową Copernicus Securities S.A. usług w zakresie asset management, na co wpływ miały również wyniki finansowe generowane przez CCTFI na przestrzeni ostatniego okresu, tj. wygenerowanie przez CCTFI za 2019 rok straty netto w wysokości 7,34 mln zł, a także straty netto w wysokości 1,20 mln zł w okresie pierwszych 9-ciu miesięcy 2020 r.

Podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji CCTFI jest, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r., równoznaczne z wygaśnięciem zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez tę spółkę.

Znajdujące się w CCTFI zasoby oraz kapitał intelektualny wykorzystane zostaną przez grupę kapitałową Copernicus Securities S.A. w realizowanych przez nią projektach rozwojowych, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług na rzecz funduszy inwestycyjnych.

Podjęta decyzja strategiczna ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych przez grupę kapitałową Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Piotr Jakubowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Witkowski - Członek Zarządu