Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu rocznego oraz sprawozdania finansowego Moonlit S.A. za 2019 r. Moonlit Spółka Akcyjna (PLMNLIT00014)

12-01-2021 15:10:59 | Roczny | EBI | 1/2021
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje w załączniku skorygowaną treść raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019 („Raport Roczny”) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, będącego załącznikiem do Raportu Rocznego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały opublikowane raportem nr 30/2020 w dniu 30.06.2020 r.
W Raporcie Rocznym, w załączniku „Raport Roczny za 2019” na str. 7 wskazuje się, iż:

„Począwszy od 2019 roku nastąpiła zmiana polityki rachunkowości w zakresie księgowania kosztów nie ze starą polityką rachunkowości, jak również danych porównawczych zgodnie z nowymi zasadami.bezpośrednich dotyczących produkcji gier. Do końca roku 2018 były one odnoszone bezpośrednio na wynik jednostki, od 2019 roku są one kumulowane jako produkcji w toku (zapasy). Po zakończeniu produkcji gra stanowi wyrób gotowy. W związku ze zmianą polityki rachunkowości konieczne było zaprezentowanie danych za 2018 rok zgod”.

Raport Roczny został zmieniony w ten sposób, iż w treści dokumentu „Raport Roczny za rok 2019”, na str. 7 powyższy fragment zastąpiono następującym:

„Pod koniec I kwartału 2020 r. Spółka podjęła decyzję o zmianie polityki rachunkowości w zakresie księgowania kosztów bezpośrednich dotyczących produkcji gier. W związku z tym, iż w chwili podjęcia decyzji sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 nie zostało jeszcze sporządzone i opublikowane, w celu przedstawiania spójnych danych finansowych we wszystkich dokumentach publikowanych od chwili podjęcia tej decyzji, Spółka zdecydowała o zastosowaniu nowej polityki rachunkowości już sprawozdaniu finansowym dotyczącym roku 2019. Do końca roku 2018 koszty produkcji gier były odnoszone bezpośrednio na wynik jednostki, od 2019 roku są one kumulowane jako produkcja w toku (zapasy). Po zakończeniu produkcji gra stanowi wyrób gotowy. W związku ze zmianą polityki rachunkowości konieczne było zaprezentowanie danych za 2018 rok zgodnie ze starą polityką rachunkowości, jak również danych porównawczych zgodnie z nowymi zasadami.”

Błąd ten był spowodowany problemem technicznym związanym z działaniem edytora tekstu, skutkującym przestawieniem słów oraz urwaniem właściwego merytorycznego wywodu w opublikowanym pliku.
W załączeniu Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu Rocznego. W pozostałym zakresie Raport Roczny nie ulega zmianie.

Ponadto Emitent zaobserwował, iż z przyczyny analogicznej do wskazanej powyżej, jako załącznik do Raportu Rocznego przekazano sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2019 niezawierające treści wprowadzenia do tego sprawozdania.
W związku z powyższym, w załączeniu Emitent przedstawia pełną treść sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019.

  • Michał Gardeła - Prezes Zarządu
  • Maciej Kowalówka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport Roczny 2019_podp.pdf

MOONLIT - SF 2019 (1).pdf