Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

13-01-2021 09:33:52 | Bieżący | ESPI | 4/2021
oRB_ASO: Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power.

PAP
Data: 2021-01-13

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2/2019 oraz 31/2020 Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 12 stycznia 2021 r. porozumienia _"Porozumienie"_ w sprawie realizacji projektu badawczego _"Projekt"_ ze spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. _"TERMIKA"_ z siedzibą we Wrocławiu.

Strony Porozumienia, odwołując się do umowy o współpracy zawartej 9 stycznia 2019 r., a w szczególności zadeklarowanego w jej treści partnerstwa w zakresie projektów badawczych, uzgodniły, że będą realizowały wspólnie wybrane przedsięwzięcie polegające na wytworzeniu małoskalowej instalacji fotowoltaicznej w dwóch wariantach:

_1_ tradycyjne moduły fotowoltaiczne wykorzystywane do generowania energii elektrycznej,
_2_ elastyczna folia fotowoltaiczna _Folia Solar Power_, wykorzystywana do generowania energii elektrycznej.

W ramach zawartego Porozumienia Emitent zobowiązał się m.in. do:
1. udostępnienia TERMICE folii fotowoltaicznej _Folia Solar Power_;
2. raportowania dotyczącego wykonania poszczególnych etapów realizacji Projektu;
3. bieżącego konsultowania procesu realizacji Projektu.
TERMIKA zobowiązała się m.in. do:
1. montażu oraz opomiarowania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej;
2. sprawowania bieżącego nadzoru nad procesem realizacji Projektu;
3. stałego wsparcia Emitenta polegającego m.in. na przekazywaniu stosownych wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu oraz systematycznym kontrolowaniu pracy instalacji fotowoltaicznej, w celu utrzymania standardu oczekiwanego przez TERMIKĘ.

Celem realizacji Projektu jest możliwość jego późniejszej komercjalizacji.
Realizacja wspólnego Projektu pozwoli zebrać informacje na temat zastosowania folii fotowoltaicznej na konstrukcjach dachowych, gdzie nośność dachu wyklucza zastosowanie standardowych modułów fotowoltaicznych. Zebrane dane posłużą do wykonania analizy porównawczej wydajności obu rodzajów instalacji, m.in. w zależności od warunków pogodowych.
Strony ustaliły, iż szacowane koszty Projektu wyniosą około 20000,00 zł, jednocześnie zgodnie z ustaleniami Porozumienia, każda ze Stron zobowiązuje się do samodzielnego pokrycia kosztów związanych z realizacją swoich zobowiązań w ramach Projektu.
Projekt został podzielony na trzy etapy. W dwóch pierwszych _z terminem realizacji do końca III kwartału 2021 r._ dokonany zostanie montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kontrola jej pracy. W trzecim etapie _realizacja do końca 2021 r._, po dokonaniu odbioru Projektu, na podstawie danych zebranych z instalacji, Strony przygotują raport końcowy, który będzie podlegał merytorycznej ocenie przez zewnętrzny podmiot opiniujący.
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2021-01-13
Rok biezacy 2021
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.