Raporty Spółek ESPI/EBI

Dojście do skutku emisji obligacji serii C Prefa Group S.A. (PL71MDA00018)

19-01-2021 18:47:32 | Bieżący | ESPI | 2/2021
oRB_ASO: Dojście do skutku emisji obligacji serii C

PAP
Data: 2021-01-19

Firma: Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Dojście do skutku emisji obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż z dniem 19 stycznia 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł _słownie: sto złotych_ każda _"Obligacje serii C"_, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 grudnia 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 26/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 20.080 szt. _słownie: dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sztuk_ Obligacji serii C, w związku z czym w dniu 19 stycznia 2021 r. dokonano przydziału 20.080 szt. Obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 2.080.000,00 zł _słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych_. Cena emisyjna Obligacji serii C równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł _słownie: sto złotych_ za jedną obligację. Obligacje serii C przydzielone zostały 13 inwestorom.

Obligacje serii C oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,00% _słownie: siedem procent_ w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii C wyznaczony został na dzień 19 stycznia 2022 r. Obligacje serii C nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii C.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
Prefa Group S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60 - 829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
F. Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@prefagroup.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-19 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta Prefa Group S.A.
Tytul Dojście do skutku emisji obligacji serii C
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60 - 829
Miasto Poznań
Ulica F. Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@prefagroup.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2021-01-19
Rok biezacy 2021
Numer 2
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.