Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach ADVERTIGO S.A. (PLADMSC00013)

27-01-2021 08:44:24 | Bieżący | ESPI | 8/2021
oRB_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

PAP
Data: 2021-01-27

Firma: ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, p. Michała Walugi, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_.
Akcjonariusz:
_dane akcjonariusza_
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zmianą praw z instrumentów finansowych Spółki, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 z dn. 20 stycznia 2021 r. W związku ze sprzedażą przez Leszka Jastrzębskiego oraz Małgorzatę Jastrzębską łącznie 20.000.000 akcji imiennych serii C, wygasło uprzywilejowanie co do głosu tych akcji zgodnie z §10 ust. 4 Statutu Spółki _każda akcja uprawniała do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki_. Spowodowany przez to spadek łącznej liczby głosów z akcji wszystkich serii spowodował przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu z akcji posiadanych przeze mnie w momencie wystąpienia ww. zdarzenia.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zdarzeniem wskazanym w pkt 1 posiadałem 2 200 200 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 7,40% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2 200 200 głosów, co stanowiło 4,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zdarzeniu posiadam 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 6,39% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 900 000 głosów, co stanowi 6,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1 900 000 głosów, co stanowi 6,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Leszek Jastrzębski Prezes Zarządu Leszek Jastrzębski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ADVERTIGO S.A.
Tytul Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 04-533
Miasto Warszawa
Ulica Cedrowa
Nr 34
Tel. (22) 517 13 80
Fax (22) 517 13 71
e-mail
NIP 9522090656
REGON 142446421
Data sporzadzenia 2021-01-27
Rok biezacy 2021
Numer 8
adres www www.ad-music.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.