Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-03-2011 11:14:24 | Bieżący | EBI | 22/2011
Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2011 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect na dzień 6 kwietnia 2011 r. oraz ostatni dzień notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E na dzień 11 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu