Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k umowy zakupu linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych Prefa Group S.A. (PL71MDA00018)

24-02-2021 17:29:44 | Bieżący | ESPI | 5/2021
oRB_ASO: Zawarcie przez Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k umowy zakupu linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych

PAP
Data: 2021-02-24

Firma: Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zawarcie przez Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k umowy zakupu linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r. pomiędzy Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Poznaniu _podmiotem zależnym od Emitenta_ a podmiotem prowadzącym działalność w obszarze wynajmu oraz sprzedaży sprzętów maszynowych zawarta została umowa dotycząca zakupu przez Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k maszyn i urządzeń składających się na linię do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych.

Łączna cena zakupu aktywów wchodzących w skład linii produkcyjnej ustalona została na kwotę 1 .715.208,00 zł netto. Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k zobowiązana jest do uiszczenia powyższej kwoty do sierpnia 2021 r., co nastąpi w transzach, zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej umowie. Zakup linii produkcyjnej związany jest z rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie realizacji projektów budowlanych w oparciu o elementy prefabrykowane. Źródłem finansowania zakupu aktywów będą środki własne Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k, wypracowane w toku działalności związanej z produkcją i dostarczaniem elementów prefabrykowanych.

Emitent oraz Pan Jakub Suchanek _Prezes Zarządu Emitenta_, celem zabezpieczenia realizacji powyższej umowy, złożyli dodatkowo bezwarunkowe oświadczenia o poręczeniu zapłaty ceny zakupu aktywów w przypadku, gdyby Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k nie dokonała zapłaty w terminie i na zasadach określonych w umowie. Ponadto na aktywach ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy stanowiący dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności zbywcy.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotu umowy oraz istotne znaczenie nawiązanej współpracy dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
Prefa Group S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60 - 829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
F. Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@prefagroup.pl www.prefagroup.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-24 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta Prefa Group S.A.
Tytul Zawarcie przez Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k umowy zakupu linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60 - 829
Miasto Poznań
Ulica F. Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@prefagroup.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2021-02-24
Rok biezacy 2021
Numer 5
adres www www.prefagroup.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.