Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

05-04-2011 13:47:20 | Bieżący | EBI | 24/2011
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 429/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Forever Entertainment S.A., postanowił:

1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 535.700 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFRENT00022", począwszy od dnia 6 kwietnia 2011 roku do dnia 11 kwietnia 2011 roku (włącznie);
2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FOREVEREN-PP" i oznaczeniem "FORP".

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu