Raporty Spółek ESPI/EBI

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

16-05-2021 16:17:34 | Bieżący | ESPI | 4/2021
oRB_ASO: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta

PAP
Data: 2021-05-16

Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-16
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_ dotyczącej zawarcia przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku porozumienia _dalej "Porozumienie"_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej "Dłużnik"_ do spowodowania ustanowienia hipoteki na nieruchomości na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszej publikacji, w przypadku konieczności uzyskania zgody Nadzorcy Sądowego na wykonacie Porozumienia lub konieczności uzyskania zgody Rady Wierzycieli na wykonacie Porozumienia.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku doszło do zawarcia porozumienia _dalej "Porozumienie"_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej "Dłużnik"_ do ustanowienia hipoteki na nieruchomości _dalej "Nieruchomość"_ na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Zobowiązanie Dłużnika wynikające z Porozumienia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej w wysokości przekraczającej przychody Emitenta w 2020 roku _dalej "Wierzytelność"_.

Termin zwrotu Wierzytelności został ustalony maksymalnie na dzień 30.09.2021 r.

W przypadku braku realizacji przez Dłużnika ww. zobowiązań, we wskazanych Porozumieniem terminach i na zasadach w nim określonych, Wierzytelność stanie się natychmiast wymagalna w pełnej kwocie i będzie mogła być dochodzona na drodze sądowej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KANCELARIA MEDIUS S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
30-393 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Babińskiego 69
_ulica_ _numer_
+48 12 265 12 76 +48 12 265 12 76
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
679 30 70 026 121850740
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-16 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-05-16 Marcin Tokarek Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A.
Tytul Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 30-393
Miasto Kraków
Ulica Babińskiego
Nr 69
Tel. +48 12 265 12 76
Fax +48 12 265 12 76
e-mail
NIP 679 30 70 026
REGON 121850740
Data sporzadzenia 2021-05-16
Rok biezacy 2021
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.