Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2011 roku. Milkpol Spółka Akcyjna (PLMLKPL00012)

14-04-2011 13:28:16 | Bieżący | EBI | 6/2011
Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2011 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:
W marcu 2011 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w marcu 2011 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2010, o 27%, przy czym zaobserwowano prawie jednoprocentowy spadek ilości skupowanego mleka surowego w stosunku do analogicznego okresu roku 2010; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w marcu 2011 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2010, wzrosła o prawie 6%.
W marcu 2011 roku Spółka kontynuowała trzymiesięczną (rozpoczętą w styczniu 2011 roku) reklamę mobilną na autobusach komunikacji miejskiej w Łodzi. Prowadzone działania marketingowe mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.
Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden Raport Bieżący EBI:
(1) Raport Bieżący EBI Nr 5/2011 z dnia 11 marca 2011 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za luty 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2011 roku) Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości żadnych Raportów Bieżących ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W marcu 2011 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji Akcji serii C Spółki.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2011 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


  • Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
  • Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu