Raporty Spółek ESPI/EBI

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ Z DNIA 11.05.2011 R. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

11-05-2011 18:43:56 | Bieżący | EBI | 10/2011
Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórska 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 7 czerwca 2011 roku na godzinę 13:00 w Warszawie, przy ul Chłodniej 48 lok. 105, w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej-Fonfara, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
10.Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
11. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 22 maja 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 maja 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 23 maja 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne również na stronie internetowej www.eskimossa.pl Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączniki:
1) OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z DNIA 11.05.2011 R. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY-(plik PDF)
2) PROJEKTY UCHWAŁNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ESKIMOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2011 ROKU-(plik PDF)
3) FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A-(plik PDF)
4) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU-(plik PDF)
5) ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY PROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ESKIMOS S.A. (DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) -(plik PDF)
6) WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ESKIMOS S.A.
(DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) -(plik PDF)
7) ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY PROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ESKIMOS S.A. (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) -(plik PDF)
8) WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ESKIMOS S.A.
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) -(plik PDF)Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Stanisław Sulima - Prezes


Załączniki:

ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_ESKIMOS_S_A__-_7_06

projekt_uchwal_WZA_ESKIMOS_S_A__-_7_06

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_p

formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_ESKIMOS_S_A__7_06

formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszeni

formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszcze

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchw

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_po