Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 listopada 2011 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

10-11-2011 15:01:26 | Bieżący | EBI | 15/2011
Na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) Zarząd BIOGENED S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2011 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

- Life Science Technologies N.V. (LST N.V.) - akcjonariusz uczestniczył w dniu 03.11.2011 r. w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. posiadając:
a) liczba posiadanych akcji przez akcjonariusza: 1.057.870 akcji
b) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.057.870 głosów
c) udział głosów w liczbie głosów z posiadanych akcji: 100%
d) udział LST N.V. w ogólnej liczbie głosów na NWZ BIOGENED S.A. w dniu 03.11.2011 stanowił: 92,46%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu