Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii F Digate Spółka Akcyjna (PLNOVIN00012)

17-05-2011 16:11:12 | Bieżący | EBI | 40/2011
Zarząd Novainvest S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 maja 2011 roku doszła do skutku emisja 6 250 000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie: uchwały nr 2/04/2011 z dnia 18.04.2011r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki "Novainvest S.A." z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.
W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 12 maja 2011 r.
data zakończenia subskrypcji - 16 maja 2011 r.
2. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 16 maja 2011 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
6 250 000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji zaoferowano 6 250 000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
6. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 6 250 000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
8. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
1,60 złotych za jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
9. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii F trzem podmiotom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
10. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii F:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Umowy objęcia akcji serii F zawarło łącznie trzy podmioty.
W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję.
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii F i ceny emisyjnej jednej akcji):
10 000 000 zł
13. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 0,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty -0,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 24.804 zł.

Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) w drugiej połowie roku 2011r.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
Jednocześnie Spółka zawiadamia, że będzie informować raportami bieżącymi o innych dodatkowych kosztach związanych z ofertą.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Macenowicz - Prezes Zarządu
  • Tomasz Bartel - Wiceprezes Zarządu