Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-12-2011 17:17:41 | Bieżący | EBI | 17/2011
Zarząd BIOGENED S.A. informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu prognoz finansowych, o których Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym z dnia 12 sierpnia 2011 r. i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych.
Prognoza ta zakładała osiągnięcie między innymi: przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 34.197,8 tys. zł, zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 21.006,0 tys. zł, zysku z działalności operacyjnej w wysokości 2.129,6 tys. zł, zysku netto w wysokości 1.128,0 tys. zł.
Odwołanie prognozy finansowej spowodowane jest czynnikami niezależnymi od Spółki a będących wynikiem wprowadzania w życie od dnia 01 stycznia 2012 r. przepisów Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122 poz. 696), które w sposób znaczący zmieniają zasady sprzedaży leków wydawanych pacjentom za częściową odpłatnością. Ustawa ta, pozbawiona rozporządzeń wraz z brakiem jakiejkolwiek informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia co do jej wdrożenia, spowodowała wzrost zmienności i nieprzewidywalności na rynku hurtowym i aptecznym sprzedaży leków.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu