Raporty Spółek ESPI/EBI

Prognoza wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2011 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

13-01-2012 16:01:55 | Bieżący | EBI | 1/2012
Zarząd Biogened S.A. na podstawie wstępnych danych finansowych za IV kwartał 2011 roku przekazuje informację dotyczącą szacowanych przychodów ze sprzedaży oraz prognozę wyniku finansowego za 2011 rok.

Spółka szacuje, że za rok 2011 uzyskane przychody netto ze sprzedaży wyniosą 24.754 tys. zł a zysk netto 680 tys. zł.
W roku 2011, w stosunku do roku 2010 przychody netto ze sprzedaży wzrosły o ok.16 %. Wzrost sprzedaży nastąpił na skutek kontynuacji przez Spółkę procesu rynkowego rozwoju portfolio leków poprzez wprowadzenie na rynek pięciu nowych preparatów w zakresie chorób centralnego układu nerwowego tj. schizofrenia, choroba Alzhaimera, choroby Parkinsona, demencji starczej oraz choroby nowotworowej piersi.
W roku 2011 prognozowany zysk netto Spółki wyniesie 680 tys. zł (w porównaniu do 1.406 tys. zł w roku 2010). Należy jednak zauważyć, iż na wynik 2010 roku wpłynęło zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży udziałów w spółce zależnej o wartości 2,9 mln zł. Poprawę wyników finansowych potwierdza natomiast analiza zmian w zakresie poziomu zysku na sprzedaży oraz zysku operacyjnego. W roku 2011, według szacunków Spółki zysk ze sprzedaży wyniesie 1.641 tys. zł (w porównaniu do straty 28 tys. zł w roku 2010), natomiast zysk operacyjny 1.721 tys. zł (w porównaniu do straty 268 tys. zł w roku 2010).

Na poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży w 2011 roku istotnie wpłynęły wchodzące w życie od dnia 01 stycznia 2012 przepisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych bez towarzyszących temu procesowi rozporządzeń i informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Niejasna sytuacja dotycząca nowych regulacji prawnych spowodowała nieprzewidywalność zachowań podmiotów działających na rynku hurtowym i aptecznym. Zjawisko stagnacji na początku czwartego kwartału 2011 roku przekształciło się w ostatnim miesiącu kończącym rok we wzrost sprzedaży na linii hurtownia - apteka - pacjent, ale bez wyraźnego trendu zakupowego od producentów.
W chwili obecnej, pospiesznie publikowane w postaci obwieszczeń, listy leków refundowanych nie zawierają wielu preparatów, dla których zakończył się proces negocjacji producentów z Ministerstwem Zdrowia. W przypadku Biogened S.A. dotyczy to trzech preparatów. Znajdą się one według informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia na nowej liście, którą ministerstwo planuje ogłosić w ostatnich dniach miesiąca lutego 2012 r.
Sytuacja zmienności list i braku pewności co do ich ostatecznego kształtu nie tylko powstrzymuje w chwili obecnej hurtownie i apteki od dokonywania zakupów preparatów, które nie znajdują się w dotąd publikowanych obwieszczeniach, ale grozi także koniecznością przyjmowania ich zwrotów przez producentów.
Z uwagi na to, iż segment sprzedaży leków jest segmentem niezwykle istotnym z punktu widzenia konsumentów należy oczekiwać, iż obecna sytuacja ma charakter przejściowy, a problemy związane z wprowadzaniem nowego systemu refundacji produktów leczniczych zostaną wkrótce rozwiązane przez Ministerstwo Zdrowia.

Spółka dzięki podjętym w minionym roku działaniom o charakterze organizacyjnym oraz wiedzy wynikającej z nowych przepisów i praktyki jej stosowania w stosunku do producentów, jest w stanie w znacznie większym stopniu realizować założenia dotyczące prowadzenia działalności operacyjnej.
Ponadto, posiadanie przez Spółkę w portfolio produktowym, obok leków, także suplementów diety oraz dermokosmetyków, zapewnia bezpieczną podstawę działalności i źródło generowania przychodów oraz poprawy wyników finansowych w kolejnych okresach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu