Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw poboru do akcji serii F Eurosnack Spółka Akcyjna (PLERSNK00016)

21-07-2011 15:01:28 | Bieżący | EBI | 30/2011
Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku Uchwałą nr 935/2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję w sprawie notowania w dniach od 25 lipca 2011 roku do 24 sierpnia 2011 roku (włącznie) 13.350.000 praw poboru do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem "PLERSNK00032"

Prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROSNACK-PP" i oznaczeniem "ECKP"

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Mariusz Spirkowicz - Wiceprezes Zarządu
  • Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu