Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów DORADCY24 S.A. (PLDRD2400010)

05-09-2011 14:55:33 | Bieżący | ESPI | 34/2011
oRB_ASO: Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów

PAP
Data: 2011-09-05

Firma: DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-05
Skrócona nazwa emitenta
DORADCY24 S.A.
Temat
Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. informuje, iż w dniu 05 września 2011 roku otrzymał od Pana Dariusza Bąkowskiego zawiadomienie o nabyciu w dniu 31 sierpnia 2011 roku w transakcji pakietowej poza systemem notowań jednolitych na rynku NewConnect 3.336.666 _słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć_ akcji Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji nabycia Pan Dariusz Bąkowski posiadał 34.313.334 _słownie: trzydzieści czetry miliony trzysta trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery_ akcji Spółki uprawniających do 34.313.334 _słownie: trzydzieści czetry miliony trzysta trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,26% kapitału zakładowego Spółki i 9,26% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W następstwie rozliczenia wspomnianej transakcji Pan Dariusz Bąkowski posiada 37.650.000 _słownie:trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji Spółki uprawniających do 37.650.000 _słownie:trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stanowiących 10,16% kapitału zakładowego Spółki i 10,16% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz informuje, że w najbliższych 12 miesiącach nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DORADCY24 S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-508 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 36
_ulica_ _numer_
22 642 11 16 22 642 58 46
_telefon_ _fax_
www.doradcy24.pl
_e-mail_ _www_
527-252-77-06 140791036
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-05 Daniel Meniów Wiceprezes Zarządu
2011-09-05 Piotr Morawiec Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DORADCY24 S.A.
Tytul Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów
Sektor
Kod 53-508
Miasto Wrocław
Ulica Prosta
Nr 36
Tel. 22 642 11 16
Fax 22 642 58 46
e-mail
NIP 527-252-77-06
REGON 140791036
Data sporzadzenia 2011-09-05
Rok biezacy 2011
Numer 34
adres www www.doradcy24.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.