Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny BIOGENED SA za rok 2011 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-04-2012 19:50:16 | Roczny | EBI | 8/2012
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2011.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

(1)_Pismo Zarządu

(2) Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

(3i4)_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalności_Sprawozdanie Finansowe cz I

(4)_Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2011 rok

(5i6)_Oswiadczenia Zarzadu do Raportu Rocznego za 2011 rok

(7)_Opinia i Raport bieglego z badania sprawozdania za 2011 rok

(8)_Informacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk przez Biogened SA