Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji spółki zależnej od DEKTRA SA Dektra Spółka Akcyjna (PLDKTRA00013)

29-09-2011 11:16:14 | Bieżący | EBI | 22/2011
Zarząd Dektra SA informuje, iż w dniu 29 września 2011 roku Emitent sprzedał 10% akcji spółki zależnej Indiver SA o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za kwotę 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).
Przed powyższą transakcją Dektra SA posiadała 80% udziału w kapitale zakładowym spółki Indiver. Po sprzedaży wyżej wymienionej liczby akcji udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Indiver SA spadł do 70%.
Nabywcą 10% akcji Spółki Indiver SA został Maciej Stefański - Prezes Zarządu Dektra S.A. Zarząd Spółki DEKTRA liczy na wymierne korzyści z tej transakcji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Stefański - Prezes Zarządu