Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii E BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

11-05-2012 19:54:51 | Bieżący | EBI | 9/2012
W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały NR 5 NWZA Biogened S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku Zarząd Biogened S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 3 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. podjęło Uchwałę NR 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, tj. w dniu 3 listopada 2011 r.
Subskrypcja została zakończona dnia 27 kwietnia 2012 r. W tym dniu Zarząd złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (zaprotokołowane w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 4657/2012 przez notariusza Mariusza Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1.

2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji Serii E zawartych w okresie od 2 lutego 2012 r. do 27 kwietnia 2012 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 sztuk i nie więcej niż 500.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 167.370 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
- 120.000 sztuk akcji serii E zostało objętych po cenie emisyjnej równej 17,50 zł za jedną akcję serii E.
- 47.370 sztuk akcji serii E zostały objętych po cenie emisyjnej równej 19,00 zł za jedną akcję serii E.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 3 (słownie: trzy) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowy Objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z 3 (słownie: trzy) inwestorami w dniach od 2 lutego 2012 r. do 27 kwietnia 2012 roku.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii Ę wyniosły 132.675,00 zł, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego),
b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 118.300,00 zł,
d) promocji oferty - 0,00 zł.
e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) - 14.375,00 zł
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E wynosi 3.000.030,00 zł.

Koszty emisji poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu