Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-05-2012 15:21:04 | Bieżący | EBI | 11/2012
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2012 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99,z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w kwocie nie mniejszej niż 50.000 złotych i nie większej niż 20.000.000 złotych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, mianowicie:

a) §4 ust. 1 (podwyższenie widełkowe kapitału zakładowego);

b) §7 ust. 3 (prawo głosu z akcji);

c) §9 ust. 2 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla powołania, odwołania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej do 4/5 (czterech piątych);

d) §11 ust. 1 (liczba członków Rady Nadzorczej);

e) §11 ust. 3 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji do 4/5 (czterech piątych);

f) §12 ust. 2 litera f (rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej do powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu Spółki);

g) §14 ust. 1 (powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki także na mocy uchwały Rady Nadzorczej).

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na odpłatne ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki prawa użytkowania oraz wyrażenia zgody na odpłatne zbycie niektórych nieruchomości należących do Spółki.

18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 4 czerwca 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Projekty uchwał

uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej