Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 25 czerwca 2012 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-05-2012
OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 25.06.2012 r.


Zarząd spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000347195 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem art. 4021 i 4022 k.s.h. przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2012 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2011 roku,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania _________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce,
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania _________________ na członka Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu,
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

1) Aktualna treść § 5 Statutu Spółki:
"§5
Kapitał zakładowy wynosi 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złote) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda."

2) Proponowane zmiany § 5 Statutu Spółki:

"§5
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 9.900.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda."

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do Art. 406(1) § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 czerwca 2012 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 czerwca 2012 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 KSH., to jest:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2012 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

I. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 4 czerwca 2012 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., ul. Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 czerwca 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki - www.assetus.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., ul. Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl . Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres : assetus@assetus.pl , tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl , kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402(3) § 3 KSH, zatytułowanego - "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Assetus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 25 czerwca 2012 roku" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

4. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

V. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Łodzi (91 - 002) przy ul. Drewnowskiej 48 w godzinach 11.00-15.00 w dni robocze.

VI. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: assetus@assetus.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VII. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2012 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 18 czerwca 2012 r.

VIII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl.

IX. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.250.000 akcji, co daje łącznie 2.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu


PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2012 ROKU.


Zarząd ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ______________________."

Uchwała nr 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ____________________"
Uchwała nr 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2011 roku,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania _________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce,
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania _________________ na członka Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu,
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

Uchwała nr 05/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku),
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2011 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła __________zł (________________)."

Uchwała nr 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku),
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za 2011 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2011 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Grupa Kapitałowa zamknęła rok obrotowy 2011 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła __________zł (________________)."

Uchwała nr 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2011/podziału zysku za rok 2011

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."

albo

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2011, przeznacza się zysk netto w wysokości __________na kapitał zapasowy".


Uchwała nr 08/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderkowi z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2011 roku."


Uchwała nr 8a/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Vice-Prezesowi Zarządu Spółki Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Pani Sywili Gola z wykonania swoich obowiązków jako Vice- Prezes Zarządu Spółki w 2011 roku."

Uchwała nr 09/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."
Uchwała nr 09a/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Monice Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."

Uchwała nr 09b/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."

Uchwała nr 09c/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."


Uchwała nr 09d/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."

Uchwała nr 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania _______________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym odwołać _______________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce."

Uchwała nr 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania _______________ do Rady Nadzorczej w Spółce

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać _______________ do Rady Nadzorczej w Spółce".

Uchwała nr 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:
§ 1
[Podwyższenie kapitału zakładowego]
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) i nie większej niż 9.900.000,00 PLN (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie większą niż 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych), poprzez emisję nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda. Emisja dochodzi od skutku, jeżeli akcje serii C zostaną objęte w liczbie co najmniej 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), to jest zostanie objęta minimalna liczba akcji serii C przeznaczona do objęcia (próg emisji).
2. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego.
3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,40 PLN (czterdzieści groszy) i jest równa wartości nominalnej akcji.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, kończący się 31 grudnia 2012 r.
5. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. W związku z tym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
b) zasad dystrybucji akcji serii C,
c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia,
d) zasad dokonania przydziału akcji serii C.

§ 2
[Prawo poboru akcji serii C]
1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii C (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 6 lipca 2012 roku.
3. Za każdą akcję serii A lub B posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii C.
4. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje serii C objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, uwzględniając zasady określone w § 140 "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych" (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).
7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 3
[Zmiana Statutu Spółki]
Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§5
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 9.900.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda."


§ 4

[Dematerializacja akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii C
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]

1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację akcji serii C w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5
[Upoważnienie dla Zarządu]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Uchwała nr 13/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2012 roku, w tym także wynikających z oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2, 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące Spółkę:

_________________________

Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE
"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2012 ROKU"
• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 25 czerwca 2012 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.________________________________________
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


___________________________________________________________________________
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
________________________________________

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 25 czerwca 2012 r. na godz. 11:00

Projekt uchwały nr Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 05/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymuj