Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy przez emitenta PGS Software Spółka Akcyjna (PLSFTWR00015)

27-10-2011 16:36:06 | Bieżący | EBI | 33/2011
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od raportu bieżącego numer 26/2011 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut z BRE Bank SA na łączną kwotę 700 000 EUR po średnim kursie 4,287 z datami rozliczenia pomiędzy 30.11.2011 a 31.08.2012 roku.

Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest przekroczenie w dniu wczorajszym 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu