Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

29-05-2012
Zarząd Spółki ASSETUS S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2012 termin przekazania raportu rocznego za rok 2011 z 15 czerwca 2012 roku na 6 czerwca 2012 roku.
Zarząd uprzejmie informuje, iż dane finansowe niezbędne do przygotowania raportu rocznego za 2011 rok, zostały już opracowane przez służby księgowe Spółki oraz zweryfikowane przez Zarząd a prace związane z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta są na ukończeniu . W związku z powyższym możliwe jest przygotowanie raportu rocznego za ten okres wcześniej. Zarząd uznaje za celowe w związku z powyższym wcześniejsze opublikowanie raportu rocznego za 2011 rok.
Poza tym przekazanie raportu rocznego w nowym w/w terminie pozostaje w zgodzie ze zwołanym na podstawie raportu bieżącego nr 5 z dnia 22 maja 2012 roku na dzień 25 czerwca 2012 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania raportu rocznego za 2011 rok:
Raport roczny za 2011 rok - 6 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
  • Sylwia Gola - V-ce Prezes Zarządu