Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-05-2012 16:49:51 | Bieżący | EBI | 12/2012
Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2012 roku, projektu Uchwały nr 18, zgłoszonej do porządku obrad w pkt 11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r. Zgłoszenie pochodzi od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Projekt uchwały nr 18 zgłoszony przez akcjonariusza w dniu 30 maja 2012